VALSTS INFORMĀCIJAS SISTĒMU REĢISTRS
Reģistrēto sistēmu saraksts
Normatīvie akti
Transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrs
Sistēmas pārzinis
Nosaukums: Ceļu satiksmes drošības direkcija
Augstākā iestāde, kuras padotībā atrodas: Satiksmes ministrija
Kontaktadrese: S.Eizenšteina iela 6, Rīga, LV-1079
Sistēmas turētājs(i)
Nosaukums: Ceļu satiksmes drošības direkcija
Augstākā iestāde, kuras padotībā atrodas: Satiksmes ministrija
Kontaktadrese: S.Eizenšteina iela 6, Rīga, LV-1079
Par sistēmas reģistrāciju atbildīgā amatpersona
Vārds: Pāvels
Uzvārds: Dorohins
Darbavietas nosaukums: Ceļu satiksmes drošības direkcija
Darbavietas adrese: S.Eizenšteina iela 6, Rīga, LV-1079
Tālruņa numurs: 67205799
E-pasta adrese:
Izveidošanas un darbības tiesiskais pamats
Ceļu satiksmes likuma 4.panta 5.daļa Jūras kodeksa 8.panta 2.daļas 2.punkts MK noteikumu Nr.158 Noteikumi par kuģošanas līdzekļu satiksmi iekšējos ūdeņos 80. pants MK noteikumu Nr.551 Pārkāpumu uzskaites punktu sistēmas piemērošanas noteikumi 3. pants
Funkcijas, uzdevumi un mērķi
Ceļu satiksmes drošības direkcija reģistrē transportlīdzekļus, piešķir un anulē transportlīdzekļu vadīšanas tiesības un izsniedz transportlīdzekļu vadītāju apliecības, nodrošina un uztur transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistru, veic transportlīdzekļu valsts tehnisko apskati un kontrolē ekspluatācijā esošo transportlīdzekļu tehnisko stāvokli, transportlīdzekļu vadītāju apmācības procesu, dod atļauju piedalīties ceļu satiksmē. Latvijā kuģus reģistrē Ceļu satiksmes drošības direkcijas reģistrā: 1) kuģošanas līdzekļus, kuru maksimālais garums ir mazāks par 12 metriem, izņemot kuģus, kurus izmanto komercdarbībai jūrā, 2) ūdenssportam un izklaidei paredzētus kuģošanas līdzekļus (arī ūdens motociklus), izņemot jahtas. Mazizmēra kuģošanas līdzekļu vadītāja apliecības izsniedz Ceļu satiksmes drošības direkcija. Uzskaites punktus reģistrē transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā. Uzskaites punktus reģistrē minētajās datu bāzēs reģistrētajiem transportlīdzekļu vadītājiem.
Informācijas aprites apjoma un iespējamo informācijas lietotāju vispārīgs raksturojums
Reģistrs satur vairāk kā 631 informācijas vienību nosaukumu,vairāk kā 8000 informācijas vienības datu laukus, 391 210 193 informācijas vienības. Sistēmā ievadīto datu apjoms - 88349.0816 MB. Tiek izmantotās vairākas klasifikācijas un klasifikatorus, kurus nosacīti var apkopot datos par transportlīdzekli - tehniskie dati, sertifikācijas dati, nodevas dati utt., īpašnieka datos - adrese, kvalifikācijas dati utt. u.tml. Vidējais datu pieprasījums gadā pārsniedz 18 000 000, dati tiek iegūti no datu subjekta manuāli un no valsts pārvaldes iestādēm – elektroniski, piemēram, no IeM Informācijas centra. Reģistrā iekļaujamo informāciju nosacīti var iedalīt: transportlīdzekļu vai kuģošanas līdzekļu tehniskie dati, īpašnieka dati, tehniskās apskates dati, dažādu nodevu un maksājumu dati, OCTA dati, kvalifikācijas dati, vadītāju apmācības dati, liegumu (transportlīdzekļu vai kuģošanas līdzekļu un personu) dati, neapmaksāto naudas sodu (transportlīdzekļu vai kuģošanas līdzekļu un personu) dati Lietojot sistēmu, tiek nodrošināta tādas informācijas aprite, kura saskaņā ar likumu "Par valsts noslēpumu" ir atzīta par valsts noslēpuma objektu. Uz doto brīdi lietojot sistēmu, netiek nodrošināta tādas informācijas aprite, kura saskaņā ar Informācijas atklātības likumu ir uzskatāma par informāciju dienesta vajadzībām. Sistēmas lietotāji: Valsts Policija; IeM Informācijas centrs; Robežsardze; Pašvaldības; Prokuratūra; Apdrošināšanas sabiedrības; Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs; Iedzīvotāju reģistrs; Komercķīlu reģistrs; Zvērināti tiesu izpildītāji; Valsts ieņēmumu dienests; Tiesa; CSDD darbinieki; Fiziskas un juridiskas personas. Reģistrēto sistēmas lietotāju skaits: 6400 (visi dati fiksēti 31.08.2006)
VIS no kurām saņem datus
Sistēma: Komercķīlu reģistrs
Sistēma: Iedzīvotāju reģistrs
Sistēma: Uzņēmumu reģistra informācijas sistēma
Sistēma: Integrētā iekšlietu informācijas sistēma (IIIS)
Sistēma: Invaliditātes informatīvā sistēma
Sistēma: Šengenas informācijas sistēma (Latvijas valsts daļa)
Sistēma: Sodu reģistrs
Sistēma: Traktortehnikas un tās vadītāju valsts informatīvā sistēma
Sistēma: Eiropas transportlīdzekļu un vadītāja apliecību informācijas sistēma (EUCARIS)
VIS uz kurām sūta datus
Sistēma: Komercķīlu reģistrs
Sistēma: Centrālās statistikas pārvaldes informācijas sistēma
Sistēma: Integrētā iekšlietu informācijas sistēma (IIIS)
Sistēma: Pašvaldību vienotā informācijas sistēma
Sistēma: Šengenas informācijas sistēma (Latvijas valsts daļa)
Sistēma: Sodu reģistrs
Sistēma: Valsts robežsardzes elektroniskā informācijas sistēma
Sistēma: Eiropas transportlīdzekļu un vadītāja apliecību informācijas sistēma (EUCARIS)
Datu apmaiņas protokoli
HTTPS, SSL, XML
Fiziskās aizsardzības līdzekļi
Aizsardzība tiek nodrošināta, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likumu, Ministru kabineta 30.01.2001. noteikumus Nr. 40 “Personas datu aizsardzības obligātās tehniskās un organizatoriskās prasības”, Ministru kabineta 11.10.2005. noteikumus Nr.764 “Valsts informācijas sistēmu vispārējās tehniskās prasības”, Ministru kabineta 28.07.2015. noteikumus Nr. 442 “Kārtība, kādā tiek nodrošināta informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu atbilstība minimālajām drošības prasībām”, LVS ISO/IEC 17799:2005 “Informācijas tehnoloģija - Drošības paņēmieni - Prakses kodekss informācijas drošības pārvaldībai”.
Loģiskās aizsardzības līdzekļi
Aizsardzība tiek nodrošināta, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likumu, Ministru kabineta 30.01.2001. noteikumus Nr. 40 “Personas datu aizsardzības obligātās tehniskās un organizatoriskās prasības”, Ministru kabineta 11.10.2005. noteikumus Nr.764 “Valsts informācijas sistēmu vispārējās tehniskās prasības”, Ministru kabineta 28.07.2015. noteikumus Nr. 442 “Kārtība, kādā tiek nodrošināta informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu atbilstība minimālajām drošības prasībām”, LVS ISO/IEC 17799:2005 “Informācijas tehnoloģija - Drošības paņēmieni - Prakses kodekss informācijas drošības pārvaldībai”.
Tehniskie parametri un datu bāzu raksturojums
600 darbstacijas; 40 lokālie serveri; 2 datu bāzu serveri IBM AIX; ORACLE datu bāzu vadības sistēma; IBM security firewall; frame relay datu pārraides tīkls; datu pārraides kriptēšana
Projektēšanas un izveidošanas izmaksas
Ceļu satiksmes drošības direkcijas budžeta ietvaros. Sistēmas projektēšanai un izveidošanai līdzekļi no valsts budžeta netika piešķirti. 1993.gads 117570 Ls 1994.gads 140709 Ls 1995.gads 110462 Ls 1996.gads 121700 Ls 1997.gads 104500 Ls 1998.gads 452900 Ls 1999.gads 408290 Ls
Uzturēšanas izmaksas
Ceļu satiksmes drošības direkcijas budžeta ietvaros. Sistēmas uzturēšanai līdzekļi no valsts budžeta netiek piešķirti.
Informatīvo pakalpojumu tarifi
Saskaņā ar VAS Ceļu satiksmes drošības direkcija 2008.gada 11.septembra Valdes lēmumu Nr.1 (protokols Nr. 7) ir pieejama šāda maksas informācija (ieskaitot PVN): 1)Informācijas no transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistra izsniegšana rakstiskas izziņas veidā, par katru transportlīdzekli, transportlīdzekļa vadītāju vai īpašnieku, vai kuģošanas līdzekli, (uzkarināmo motoru), kuģošanas līdzekļa vadītāju vai īpašnieku - Ls 4.58: - vienību skaitam vienā informācijas pieprasījumā pārsniedzot vienu simtu, par katru nākamo vienību tarifu piemēro 50 procentu apmērā; - vienību skaitam vienā informācijas pieprasījumā pārsniedzot 1000, par katru nākamo vienību tarifu piemēro 25 procentu apmērā. 2)Informācijas no transportlīdzekļu un vadītāju valsts reģistra izsniegšana īsziņas veidā vai izmantojot pieslēgumu transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistram par katru transportlīdzekli, transportlīdzekļa vadītāju vai īpašnieku, vai kuģošanas līdzekli (uzkarināmo motoru), kuģošanas līdzekļa vadītāju vai īpašnieku - Ls 0.59 3)Informācijas no transportlīdzekļu un vadītāju valsts reģistra izsniegšana, izmantojot maksas tālruni - Ls 0.94 par minūti 4)Statistikas informācijas sniegšana - Ls 8.26 - par katru papildus meklējamo parametru - Ls 8.26 5)Informācijas izdruka no transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistra - Ls 1.71 6)Statistikas krājums - Ls 10.01 7)Transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistra un CSDD arhīvā esošas informācijas apliecinošas izziņas vai apliecinātas kopijas izsniegšana par katru transportlīdzekli, transportlīdzekļa vadītāju vai īpašnieku, vai kuģošanas līdzekli (uzkarināmo motoru), kuģošanas līdzekļa vadītāju vai īpašnieku - Ls 1.71 No maksas par izziņas no transportlīdzekļu un vadītāju valsts reģistra izsniegšanu atbrīvotas valsts un pašvaldību iestādes, bet no maksas par informācijas iegūšanu no transportlīdzekļu un vadītāju valsts reģistra, izmantojot tiešsaistes datu pārraides režīmu, atbrīvoti arī zvērināti notāri, zvērināti tiesu izpildītāji un administratori maksātnespējas lietās. Cita veida informācijas saņemšanas kārtību nosaka MK Noteikumi Nr.159 Kārtība, kādā pieprasāma un iegūstama transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistra informācija.
Mājas lapas adrese
Papildu informācija
Reģistrācijas datums
8/28/2006 2:43:43 PM
Pēdējo izmaiņu datums
7/11/2017 5:36:38 PM